Je hebt een ontzettend mooi appartement gekocht.

Je rechten en plichten binnen de VvE!

Is dit wat je wilt of trek je er niks van aan!

Dat ligt net even wat genuanceerder   

Je hebt een ontzettend mooi appartement

Je hebt een ontzettend mooi appartement gekocht. Tijdens de bezichtiging had je wel een aantal op- en aanmerkingen, maar met een likje verf daar en een kleine aanpassing van de kozijnen hier zou het helemaal naar jouw zin zijn. Waar je je nog niet in hebt verdiept zijn de regels over het gebruik van jouw appartement. Mag jij zomaar alles aan jouw woning veranderen of zijn hier nog regels over? En hoe zit het eigenlijk met de Vereniging van Eigenaren? Ben je verplicht hier lid van te worden? Ben je verplicht bij te dragen aan het onderhoud van het gebouw?

Wij krijgen vaak vragen van cliënten over het gebruik van zijn of haar appartement, onderhoudskosten en welke rol de Vereniging van Eigenaren (VvE) hierin heeft. Reden genoeg om hier wat meer uitleg over te geven. In dit artikel vertellen we je meer over de Vereniging van Eigenaren en het gebruik van privé- en gemeenschappelijke delen van je appartementencomplex of flat. In een volgend artikel gaan we dieper in op de servicekosten of bijdragen die je aan de VvE betaalt.  

Verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren

Als je eigenaar bent van een appartement, ben je in de eerste plaats eigenaar van je eigen woonruimte. Dit is jouw privé gedeelte binnen het flatgebouw of appartementencomplex. Deze woonruimte mag je in principe inrichten en verbouwen naar je eigen wensen. Toch is niet alles toegestaan of heb je soms toestemming nodig. Zo is vaak vereist dat de vloerbedekking zodanig is dat geluidsoverlast zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Parket of stenen vloeren kan dus problemen opleveren.

Mede-eigenaar van het gebouw

Behalve eigenaar van je privé gedeelte, ben je ook mede-eigenaar van het hele gebouw. Daar komen de nodige rechten en plichten bij kijken, onder andere wat betreft het onderhoud en het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Om dit in goede banen te leiden, is het verplicht om een Vereniging van Eigenaren op te richten en in stand te houden. Elke appartementseigenaar is dan ook automatisch lid van de VvE.

Alle regels zijn vastgelegd

De rechten en plichten van de VvE en de regels omtrent zaken als kosten en besluitvorming zijn, naast de regels in de wet, vastgelegd in diverse documenten. In de statuten van de VvE vind je bijvoorbeeld de naam en het doel van de VvE. Het splitsingsreglement bevat onder andere informatie over wat als gemeenschappelijke gedeelten en zaken wordt gerekend, het tot stand komen van de begroting en de bijdragen van de eigenaren en informatie over algemene ledenvergaderingen en besluitvorming. Regels over bijvoorbeeld het houden van huisdieren vind je in het huishoudelijk reglement. Ook vind je hier meer informatie over de algemene ledenvergadering.

Het privégedeelte

Wanneer je eigenaar bent van een appartement is dit jouw privé gedeelte. Wat precies privégedeelten van het gebouw zijn staat in de akte van splitsing. Lees meer over de splitsingsakte en de bijbehorende splitsingstekening op onze website.

Als appartementseigenaar heb je het recht om:

  • Jouw appartement buiten alle andere eigenaren om te gebruiken.
  • Jouw appartement in gebruik te geven aan een ander. Dit houdt in dat je het appartement mag verhuren. Let op: in het reglement van de VvE kunnen wel beperkingen worden gesteld aan het verhuren van je appartement. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat je toestemming nodig hebt van de vergadering van eigenaren wanneer je tot verhuur van je appartement wilt overgaan.
  • Veranderingen in jouw appartement aan te brengen zonder toestemming van de andere appartementseigenaren, voor zover deze geen gevolgen hebben voor de andere eigenaren (denk hierbij ook aan overlast). Wel ben je verplicht om de VvE meteen van een verandering in kennis te stellen. Let op: in het splitsingsreglement kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld dat de bevoegdheid tot het aanbrengen van veranderingen wordt onderworpen aan de toestemming van de overige appartementseigenaren. Daarnaast kan het voorkomen dat zich in jouw appartement gemeenschappelijke zaken bevinden, bijvoorbeeld een dragende muur. In dat geval dien je wel toestemming van de VvE te vragen.

Geen toestemming VvE voor veranderingen privé gedeelte?

Wanneer de VvE jou geen toestemming geeft, dan kun je deze toestemming vervangen door een machtiging van de kantonrechter. Hiervoor zal je een verzoek bij de kantonrechter moeten indienen. Dit verzoek tot vervangende machtiging zal vaak gepaard gaan met het verzoek tot vernietiging van het besluit van de VvE, waarin de toestemming wordt geweigerd.

  • De verhouding tussen de mede-eigenaren wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Dit brengt mee dat de VvE de toestemming niet zonder redelijke grond kan weigeren. Of de weigering wel of niet redelijk is en of de kantonrechter een vervangende machtiging zal verlenen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
  • De gemeenschappelijke delen

Naast jouw appartement en dat van je buren bevinden zich in het gebouw vaak delen die bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Gemeenschappelijke delen zijn bijvoorbeeld het dak, de gevel, schoorstenen, technische installaties, dragende muren, het trappenhuis en de lift. Soms is er ook een gemeenschappelijke tuin of binnenplaats.

In de splitsingsakte en het splitsingsreglement kun je vinden welke delen gemeenschappelijk zijn. Als appartementseigenaar heb je het recht om de gemeenschappelijke gedeelten te gebruiken. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer ervan.

Regels binnen de gemeenschappelijke ruimtes

Regels over het beheer en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes bevinden zich in de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel in de statuten. Ook in het huishoudelijk reglement van de VvE zul je hier doorgaans regels over vinden.

Voor het splitsingsreglement zal er vaak gebruik worden gemaakt van het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2006’. Hierin is onder andere het gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken opgenomen.

Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat iedere gebruiker van deze gedeelten niet luidruchtig mag zijn en niet onnodig in de gemeenschappelijke gedeelten verblijft. Ook is het vanwege de veiligheid niet toegestaan om de doorgang door de gemeenschappelijke ruimtes te belemmeren door het plaatsen van bijvoorbeeld bloembakken, fietsen, vuilnisbakken of andere voorwerpen. Verder staat hierin dat aan de wanden van deze gedeelten geen schilderijen en dergelijke opgehangen mogen worden, tenzij de VvE toestemming heeft gegeven. Daarbij is opgenomen dat de algemene vergadering beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, en over de kleur van het buitenverfwerk en de kleur van het binnenverfwerk van de gemeenschappelijke gedeelten.

Of dit Modelreglement in jouw geval van toepassing is, vind je in de splitsingsakte. Daarin staat of het Modelreglement van toepassing is verklaard, of dat er een ander reglement van toepassing is. Meer specifieke regelingen omtrent gebruik, beheer en onderhoud zul je doorgaans in het huishoudelijk reglement vinden.

Heb jij een probleem met jouw VvE?

Heb je problemen met de VvE en krijg je niet de toestemming die je nodig hebt? Dan kun je Uw  juristen voor je bemiddelen en, als het nodig is, de kantonrechter tot vervangende machtiging verzoeken.

Bron het web

Dit bericht is geplaatst in Kopen appartementsrecht, Opleverings documenten., Rechten vve, Reservefonds, Splitsingsreglement. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.