Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Aansprakelijkheidsverzekering

Zomaar een een verzekering gekozen waarvoor je verzekering voor  VvE allemaal wordt uitgesloten, als u onderstaande kunt uitleggen en volgen en wat er wel en niet is verzekerd. sjappo

Bijzondere Voorwaarden VvE-Verzekerd Aansprakelijkheidsverzekering

Heeft u naast de Gebouwenverzekering gekozen voor de Aansprakelijkheidsverzekering?

Dan staat dat op uw polis vermeld.

 

Voor de Aansprakelijkheidsverzekering gelden de onderstaande voorwaarden.

Ook de Algemene Voorwaarden VvE-Verzekerd aan het begin van dit document horen hierbij.

1 Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekerden zijn:

1 .1.1 verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid;

1.1.2 de leden van de vereniging van eigenaars in hun hoedanigheid van eigenaar van een appartementsrecht;

1.1.3 ieder natuurlijk persoon die op statutair voorgeschreven wijze is benoemd of aangesteld tot bestuurder om de VvE in die hoedanigheid in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

1.1.4 ieder natuurlijk persoon die op statutair voorgeschreven wijze is benoemd of aangesteld en tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de VvE;

1.1.5 ieder natuurlijk persoon, in dienst van de VvE, die op grond van de statuten of een besluit van de vergadering van eigenaars namens de VvE daden van bestuur verricht;

1.1.6 ieder natuurlijk persoon, in dienst van de VvE, die het beleid van de VvE mede bepaalt als ware hij bestuurder;

1.1.7 de ondergeschikten van de verzekeringnemer;

1.1.8 de huisgenoten en de familieleden van de hierboven genoemde verzekerden ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor de verzekeringnemer verrichten.

De onder 1.1.2, 1.1.7 en 1.1.8 genoemden zijn alleen verzekerd voor zover zij werkzaamheden verrichten voor de verzekeringnemer, binnen het raam van de verzekerde hoedanigheid.

 

1.2 Aanspraak Een aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij de verzekeraar te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld.

1.3 Omstandigheid Feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald aan verzekerde(n) toerekenbaar handelen of nalaten, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak.

1.4 Handelen of nalaten Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit, waaronder in ieder geval ook ieder handelen of nalaten in strijd met de door de VvE opgedragen werkzaamheden, alsmede (kennelijk) onbehoorlijk bestuur.

1.5 Derden Iedereen (inclusief de rechtspersoon), met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde.

1.6 Schade Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade wordt hieronder verstaan: schade aan personen en schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tengevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder personenschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in art 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming 19 van schade als bedoeld in art 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

1.7 Milieuaantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

1.8 Bereddingskosten Kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien de schade zich voordoet – de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

 

2 Omschrijving van de dekking

2.1 Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden, mits • de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, en • de aanspraak bij het aangaan van de verzekering bij de verzekeringnemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was respectievelijk geen omstandigheid bekend was, die tot een aanspraak zou kunnen leiden, met inachtneming van hetgeen onder geldigheidsgebied is bepaald. Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid.

2.2 Vormen van aansprakelijkheid Onder deze verzekering vallen drie vormen van aansprakelijkheid:

  1. Algemene aansprakelijkheid;
  2. Werkgeversaansprakelijkheid;
  3. Milieuaansprakelijkheid.

 

In artikel 10, 11 en 12 leest u wat de dekkingen verder inhouden.

3 Geldigheidsgebied De dekking geldt voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich in Nederland voordoet en voor zover op betreffende aanspraken Nederlands recht van toepassing is.

4 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen

4.1 Opzet en seksuele gedragingen

4.1.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten. En dit opzettelijk handelen of nalaten is in strijd met het recht. Het maakt niet uit dat de schade anders of groter is uitgevallen dan verzekerde zich had voorgesteld. De aansprakelijkheid voor deze schade en de schade die daarvan het gevolg is, is dan niet verzekerd. Dit geldt ook als de schade is toegebracht door één of meer personen uit een groep, waar verzekerde deel van uitmaakte. Ook al deed verzekerde zelf niets. Het maakt ook niet uit dat verzekerde of de anderen uit de groep onder invloed was of waren van alcohol, drugs en/of medicijnen.

4.1.2 Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade in verband met seksueel of seksueel getint gedrag. Dit geldt als de verzekerde die schade zelf veroorzaakt. En dit geldt ook als verzekerde in groepsverband betrokken was bij seksueel of seksueel getint gedrag van anderen. Ook al deed verzekerde niets. Het maakt niet uit of verzekerde of anderen uit de groep onder invloed was of waren van alcohol, drugs en/of medicijnen.

4.1.3 Is de verzekerde een ondergeschikte dan behoudt de verzekeringnemer recht op dekking, als verzekeringnemer aantoont dat hem terzake van de opzet of seksuele gedragingen geen enkel verwijt treft.

4.2 Opzicht Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die een verzekerde of een ander voor hem onrechtmatig heeft verkregen, dan wel zaken die een verzekerde, of iemand namens hem, vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, repareert, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft, ook al treedt de schade later in. Hieronder is tevens begrepen de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing van zaken (waaronder mede te verstaan geld en geldswaarden) van bewoners, gasten of bezoekers. 20

 

4.3 Bijzondere opzichtdekking

4.3.1 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij derden geldt de uitsluiting in 4.2 uitsluitend voor schade aan zaken die ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden gebruikt dan wel feitelijk in bewerking of behandeling zijn.

4.3.2 De uitsluiting in 4.2 geldt niet voor schade aan zaken:

4.3.2.1 die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed; 4.3.2.2 van een ondergeschikte waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 4.3.2.3 die een verzekerde als lid van de vereniging van eigenaars in zijn hoedanigheid van eigenaar van een appartementsrecht onder zich heeft.

 

4.4 Geleverde zaken/Verrichte werkzaamheden Ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor:

4.4.1 schade aan de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer geleverde zaken;

4.4.2 schade en kosten verband houdend met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer geleverde zaken, tenzij sprake is van kosten als bedoeld in 1.8;

4.4.3 schade en kosten verband houdend met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer verrichte werkzaamheden. Deze uitsluiting en voor zover nodig de uitsluiting in 4.2 (opzicht) is niet van toepassing voor schade aan zaken, na (op)levering veroorzaakt door een daarin – na reparatie – geplaatst ondeugdelijk onderdeel met uitsluiting van de schade aan het onderdeel zelf.

 

4.5 Motorrijtuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, met inbegrip van al hetgeen daarmee met welk doel dan ook is verbonden, dat: • een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken; • een niet-ondergeschikte gebruikt voor werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaren. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor:

4.5.1 Passagiers de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig. Het bepaalde in 4.2 blijft echter onverkort van toepassing;

4.5.2 Laden en lossen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door zaken terwijl deze worden geladen in of gelost van een motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 14 van Boek 8 BW;

4.5.3 Lading de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door lading die zich bevindt dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 14 van Boek 8 BW;

4.5.4 Aanhangwagen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen, mits deze veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

4.5.5 Motorrijtuigen ondergeschikten de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was; Personen- en zaakschade van de ondergeschikte bestuurder blijft uitgesloten.

4.5.6 Motorrijtuigen niet-ondergeschikten de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als opdrachtgever, voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar of houder is en dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt voor werkzaamheden van de verzekeringnemer. Personen- en zaakschade van de niet-ondergeschikte bestuurder blijft uitgesloten.

21 4.6 Vaartuigen/Luchtvaartuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig/luchtvaartuig dat: • een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken; • een niet-ondergeschikte gebruikt voor werkzaamheden voor de Vereniging van Eigenaren. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 4.6.1 Schade aan personen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan personen met of door vaartuigen;

4.6.2 Passagiers de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig/luchtvaartuig. Het bepaalde in 4.2 blijft echter onverkort van toepassing.

4.7 Boete- en garantiebedingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij – en dan voor zover – ook zonder zulk een beding de verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest.

4.8 Niet op derden verhaalbaar Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die ten gevolge van een door of namens de verzekeringnemer gesloten overeenkomst niet op een (mede-) aansprakelijke derde kan worden verhaald.

4.9 Molest en atoomkernreacties Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade:

4.9.1 veroorzaakt of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; de zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd;

4.9.2 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‘kerninstallatie’ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979- 225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Is er op grond van enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk, dan is schade als gevolg van een atoomkernreactie niet verzekerd.

4.10 Niet nakomen bereddingsplicht Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend als de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 1.8 en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld.

4.11 Asbest Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade direct of indirect verband houdend met asbest en asbesthoudende zaken.

4.12 Genetische schade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor genetische schade.

4.13 OPS Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid voor personenschaden welke verband houden met Organic Psycho Syndrom (OPS), zijnde onherstelbare aantasting en/of beschadiging van het zenuwstelsel door het gebruik tijdens de werkzaamheden van organische oplosmiddelen welke neurotoxische eigenschappen bezitten.

4.14 Verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal zaken Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van zaken.

4.15 Zuivere vermogensschade Niet verzekerd is zuivere vermogensschade. Dit is alleen financiële schade. Hierbij is er geen schade aan zaken of personen, maar wel aan het vermogen.

4.16 Inlooprisico Niet verzekerd zijn aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden voor de ingangsdatum van deze verzekering. Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien dan is voor de toepassing van de uitsluiting bepalend de datum van de aanvang van de reeks. 22

5 Schaderegeling • De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade en heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen of met hen een schikking te treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de verzekerde. • Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. • Voor elke zaakschade geldt een eigen risico. Hoe hoog dit is staat op de polis. • Voor zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploffing geldt een eigen risico van € 500 per aanspraak, als er geen ander hoger eigen risico van toepassing is.

6 Verzekerd bedrag

6.1 Verzekerd bedrag De verzekering dekt per aanspraak tot ten hoogste het verzekerd bedrag voor alle verzekerden tezamen:

6.1.1 de schade;

6.1.2 de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand;

6.1.3 de bereddingskosten zoals omschreven in artikel 1.8.

6.2 Vergoeding kosten rechtsbijstand De kosten bedoeld in

6.1.2 zullen bij een aanspraak die het verzekerde bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het gevorderde bedrag. Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing.

6.3 Vergoeding bereddingskosten De kosten bedoeld in 6.1.3 zullen bij een dreigende schade die het verzekerd bedrag te boven gaat, worden vergoed in de verhouding van het verzekerde bedrag tot het bedrag van de dreigende schade.

6.4 Wettelijke rente In geval van een gedekte schade vergoedt de verzekeraar zonodig ook boven het verzekerd bedrag de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

6.5 Maximaal verzekerd bedrag Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar, zoals in de polis is vermeld, geldt dat de datum van de eerste schriftelijke melding bij de verzekeraar van de aanspraak respectievelijk van een omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. Per verzekeringsjaar wordt echter nooit meer dan twee maal het verzekerd bedrag per aanspraak uitgekeerd.

 

7 Naverrekening Als de premie is gebaseerd op variabele factoren, is de in de polis genoemde premie slechts een voorlopige. Voor het vaststellen van de definitieve premie is de verzekeringnemer verplicht binnen drie maanden na het einde van elk verzekeringsjaar het door de verzekeraar toegestuurde naverrekeningsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, heeft de verzekeraar het recht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie met 30% te verhogen of met zoveel meer als de verzekeraar toekomt op grond van de aan hem bekende gegevens. De definitieve premie is tevens de voorlopige premie voor het nieuwe verzekeringsjaar. Als de definitieve premie, hoger is dan de voorlopige, is de verzekeringnemer verplicht premie bij te betalen. Indien de definitieve premie lager is dan de voorlopige, is de verzekeraar verplicht premie terug te betalen.

 

8 Wijziging van het risico Verzekeringnemer is verplicht tijdig vooraf of in die gevallen waarin dit niet mogelijk is binnen 14 dagen na de dag waarop een van de hierna genoemde wijzigingen of gebeurtenissen heeft plaatsgevonden, schriftelijk aan de verzekeraar kennis te geven van:

8.1 Beëindiging activiteiten Beëindiging van de activiteiten van verzekeringnemer;

8.2 Belastingplichtig Het feit dat verzekeringnemer als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt;

8.3 Betalingsproblemen Dreigende betalingsmoeilijkheden van de VvE, aan derden gedane mededelingen omtrent betalingsonmacht, executoriale beslagen en bodembeslagen (eventuele surseance- en faillissementsaanvragen daaronder begrepen); 23

8.4 Faillissement of surseance Een eventueel faillissement van de VvE of een aan haar verleend uitstel van betaling;

8.5 Opheffing splitsing Een (voorgenomen) besluit of rechterlijk bevel tot opheffing van de splitsing in appartementsrechten;

8.6 Wijziging akte of statuten Wijziging van de akte van splitsing of de statuten van de VvE;

8.7 Wijziging gebouw Uitbreiding, nieuwbouw en sloop van het gebouw of de gebouwen.

8.8 Niet nakoming verplichtingen De verzekeraar is niet tot schadevergoeding verplicht als verzekeringnemer de verplichtingen als omschreven in artikel 8.1 tot en met

8.7 niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen.

 

9 Namelding

9.1 Bij opzegging door verzekeraar Als de verzekeraar, overeenkomstig het bepaalde in 2.2.2 van de algemene voorwaarden van zijn recht gebruik maakt de verzekering te beëindigen, heeft de verzekeringnemer het recht de termijn van aanmelden met één jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten, dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij de verzekeraar worden gemeld binnen één jaar na deze beëindiging. De voor deze verlenging verschuldigde premie wordt door de verzekeraar vastgesteld.

9.2 Bij beëindiging activiteiten Als de verzekering eindigt wegens beëindiging van de activiteiten overeenkomstig 2.2.3 van de algemene voorwaarden, heeft de verzekeringnemer het recht de termijn van aanmelden met drie jaar te verlengen voor aanspraken, die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingsdatum, doch terzake waarvan aanspraken schriftelijk bij de verzekeraar worden gemeld binnen drie jaar na deze beëindiging. De voor deze verlenging verschuldigde premie wordt door de verzekeraar vastgesteld.

9.3 Toerekening verzekeringsjaar Voor aanspraken aangemeld binnen de termijn van één respectievelijk drie jaar als genoemd in 9.1 en 9.2, geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voor de beëindigingsdatum.

9.4 Samenloop Deze nameldingsdekking geldt niet als blijkt, dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt als de deze verzekering niet zou hebben bestaan.

9.5 Schadedatum bij meerdere aanspraken Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van het gestelde in 9.1 en 9.2 bepalend de datum van aanvang van deze reeks.

 

10 Algemene aansprakelijkheid

10.1 Dekkingsomschrijving Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade aan derden.

10.2 Aanvullende uitsluitingen

10.2.1 Milieuaantasting Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting;

10.2.2 Werkgeversaansprakelijkheid Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover ondergeschikten.

 

11 Werkgeversaansprakelijkheid

11.1 Begripsomschrijvingen Personenschade, als genoemd in 1.6 wordt onderscheiden naar personenschade tengevolge van:

11.1.1 Ongeval Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld;

11.1.2 Beroepsziekte Onder beroepsziekte wordt verstaan een aantasting van de gezondheid van een ondergeschikte niet zijnde het gevolg van een ongeval. 24

11.2 Dekkingsomschrijving Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor schade verband houdend met het verrichten van activiteiten voor de VvE.

11.3 Aanvullende uitsluitingen

11.3.1 Milieuaantasting Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden tegenover ondergeschikten;

11.3.2 Algemene aansprakelijkheid Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade aan derden.

 

12 Milieuaantasting

12.1 Beperking begripsomschrijving schade Onder schade door milieuaantasting wordt verstaan:

12.1.2 personenschade;

12.1.3 zaakschade – anders dan schade aan bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergrondse water(gang) – tengevolge van uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voorzover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of verontreinigende werking heeft in of op de lucht.

12.2 Dekkingsomschrijving Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade van derden in verband met een milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreeks gevolg is van een langzaam (in)werkend proces. Als een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht worden te zijn ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid.

12.3 Aanvullende uitsluitingen

12.3.1 Opzet In aanvulling op hetgeen is bepaald in 4.1 geldt: als de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van het bestuur of de beheerder van de VvE;

12.3.2 Bereddingskosten eigen locatie De verzekeraar vergoedt nimmer kosten door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan voor een locatie van verzekerden te beperken of ongedaan te maken, behalve als verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn in de zin van 1.8

12.3.3 Overtreding voorschriften Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift terzake van het milieu, als dit is geschied in opdracht of met goedvinden van verzekerden. Als de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van het bestuur of de beheerder van de VvE, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde die door het bestuur of de beheerder is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften;

12.3.4 Genetische schade Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor genetische schade; 12.3.5 Werkgeversaansprakelijkheid Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade in verband met een milieuaantasting;

12.3.6 Algemene aansprakelijkheid Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid voor schade aan derden

Dit bericht is geplaatst in Evaluatie, Rechten vve, Verzekering, Verzekeringsschade, Verzekert. Bookmark de permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.