Doorzaamheid en rentabiliteit?

Duurzaam, Duurzamer, Het duurzaamst.

Natuurlijk is verduurzamen een punt we moeten trachte de wereld te beschermen voor de toekomst, geen punt.

Maar om dit te bereiken moet men wel goed in de gaten houden wat het kost en is het rendabel. De kreet alleen duurzaanheid moet tenkosste van alles?

Ok de overheid is er niet uit, beleid niet tranaparant?

Lees meer

Geplaatst in Duurzaam, Milieu, Nul op de meter, Overheid | Een reactie plaatsen

VvE Rechtspraak: Regeling in splitsingsakte dat wijziging gemeenschappelijke kosten

Een veel gehoord mening ik betaal te veel service kosten Lees uw splittings akte, of Modelregelement welke bij uw akte hoort.

Meer weten lees verder>

Bron rechtspraak.nl

Geplaatst in Breukdeel, Rechten vve, Servicekosten, Splitsingsreglement | Een reactie plaatsen

Conditiemeting liften inclusief MJOB

WAT IS DE TECHNISCHE STAAT VAN UW LIFTINSTALLATIE?

Een conditiemeting inclusief MJOB is interessant voor alle woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Hiermee krijgt u duidelijk inzicht in de werkzaamheden en de kosten voor de komende jaren. Ook voorkomt u onverwachte stilstand en bent u onverwachte kosten voor. Zo krijgt u meer grip op de kosten van uw liften.

Het belang van een MJOB

Een meerjarenonderhoudsbegroting wordt ook wel een meerjarenonderhoudsplan genoemd (MJOP). In dit overzicht staat precies vermeld welke vervangingen wanneer plaatsvinden. U voorkomt hiermee niet alleen directe onverwachte kosten in het onderhoud, maar in veel gevallen ook een kostenbesparing.

Waarom zou je willen betalen voor een conditiemeting met MJOB?

Een conditiemeting met MJOB is een investering die zich terugverdient. Door het opvolgen van onze MJOB wordt uw lift betrouwbaarder. Het is ook de check of u van uw liftbedrijf krijgt wat u heeft afgesproken.

Met de conditiemeting door één van onze ervaren inspecteurs krijgt u een onafhankelijk, objectief en deskundig oordeel over uw liftinstallatie.

Wat houdt onze conditiemeting in?

Een goede conditiemeting inclusief MJOB wordt niet opgesteld achter een bureau. Wij bezoeken daadwerkelijk uw liftinstallatie en beoordelen de staat van alle componenten en inventariseren administratieve en norm-technische zaken. Dit leggen vast in een MJOB inclusief een digitaal rapport met foto’s.

Grip op toekomstig liftonderhoud

Met het MJOB creëren wij grip op uw toekomstig liftonderhoud.

Wilt u geen onnodige kosten? Kies dan voor een conditiemeting van Liftintermediair. Bron Liftintermediar.

Geplaatst in Groot onderhoud, MJOB, MJOP, Veiligheid | Een reactie plaatsen

VvE Hoe zit dat volgens de wet?

Juridische lagen VvE uitleg.

Bron VvE 010

Een reactie plaatsen

Vluchten bij brand?!?

Vluchten bij brand en verstandig handelen bij een brand doet bijna niemand van nature. Wat doet u als er brand uitbreekt? Praat u daar wel eens over met uw gezinsleden of huisgenoten? Of denkt u dat het u nooit zal overkomen? Zelfs in de kleinste ruimtes, die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. De brandweer moet er binnen acht minuten na een brandmelding zijn. Realiseert u zich dat u tot dat moment zelf zult moeten optreden. Dat gaat beter als u van tevoren een vluchtplan maakt, met afspraken over hoe u en uw huisgenoten bij brand kunnen vluchten. Het kan uw redding zijn.

Maak afspraken

1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute uit het pand en geef deze aan op een plattegrond van het huis. Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatkant van het pand, zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken.

2. Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg via de voordeur geblokkeerd is.

3. Spreek een verzamelplaats af, waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo kunt u snel bepalen of er nog iemand binnen is. Het is belangrijk voor de brandweer om dit te weten.

4. Als u het huis niet kunt verlaten omdat de vluchtroute afgesloten is, dan moet u naar de zogenoemde vluchtkamer. Spreek af, en geef in uw vluchtplan aan, welke kamer dat is. Hij moet aan de straatkant zijn, zodat de brandweer er gemakkelijk bij kan. Een andere mogelijkheid is een balkon. Spring niet naar beneden, probeer paniek te voorkomen en wacht op hulp. Blijf intussen de aandacht van de omgeving trekken. De brandweer rukt bij brand in een woning altijd uit met een redvoertuig.

5. Spreek af wie zorgt voor welke baby, welk kind, welke oudere of minder valide en welk huisdier.
6. Geef op de plattegrond aan waar de blusmiddelen zijn en de hoofdafsluiters van gas en elektra.

7. Spreek een vaste plek af waar u uw huissleutels altijd opbergt.

8. Spreek af dat u tijdens het vluchten altijd de deuren achter u sluit. Een deur is minimaal twintig minuten brandwerend. Hierdoor kan branduitbreiding voorkomen, of in ieder geval vertraagd worden.

Maak een vluchtplan

Een vluchtplan hebben alleen is niet genoeg; het is belangrijk dat u het regelmatig controleert. 

Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen, vuilniszakken of lege flessen. Uw woonsituatie kan ook veranderen door een verbouwing. Bespreek het plan een paar keer per jaar met uw huisgenoten. Laat (jonge) kinderen liever niet alleen thuis. Gebeurt dit toch, zorg er dan voor dat zij kunnen vluchten door de voor- of achterdeur.

Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zonder sleutels zijn.

Geplaatst in Brandgevaar, CO gevaar, Risico | Een reactie plaatsen

Leden info

Op deze pagina vind u leden informatie over de vereniging.

administratie link voor de leden inloggen met uw paswoord welke u van Vvetotaalservice.nl heeft ontvangen bij aankoop appartementsrecht.

Werkzaamheden onderhoud 2020

Werkzaamheden 2021

Inspecties VvE

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VvE,s en de WMO zaken

Beste lezers,

Soms ontstaan er discussies over WMO zaken binnen een VvE en de te volgen procedures.

VvE,s en de WMO klik hier voor meer indo

Geplaatst in Beleidsdocument., Overheid | Een reactie plaatsen

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Datum 18 / 02 / 2020

Door Lara Hesseling In Kennisbank,

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd en bedraagt:

  1. ten minste het bedrag dat door de vergadering van eigenaars is vastgesteld ter uitvoering van een MJOP; of
  2. ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

Om VvE’s die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet nog niet jaarlijks reserveren in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen, is een overgangsperiode van drie jaar ingesteld. Deze overgangsperiode eindigt 31 december 2020.

Wordt op dit moment nog niet jaarlijks gereserveerd, dan is het aan te raden om op de aankomende jaarvergadering voor te leggen op welke wijze alsnog aan deze wettelijke verplichting zal worden voldaan. Valt de keuze op jaarlijks reserveren op basis van een MJOP, dan zal dit MJOP ook daadwerkelijk opgesteld moeten worden. Voor beide keuzes geldt dat de begroting hierop zal moeten worden ingericht.

Hoewel de wet geen sanctie oplegt aan VvE’s die niet voldoen aan hun minimale jaarlijkse reservering, dienen eigenaars en bestuurders zich te realiseren dat ze wel intern hierop aangesproken kunnen worden. 

  • Voor bestuurders in het bijzonder geldt dat zij tegenover de VvE gehouden zijn tot een behoorlijk vervulling van de aan hen opgedragen taak.
  • Onderdeel van deze taak is dat het bestuur toeziet op nakoming van onder andere de wet en het splitsingsreglement, dus ook de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars.
  •  Om interne aansprakelijkheid te voorkomen doet een bestuur van een VvE, die op dit moment nog niet voldoet aan haar minimale jaarlijkse reservering, er dus verstandig aan om dit in de jaarvergadering aan de orde te stellen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar een eerder nieuwsbericht. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Geplaatst in Bestuur en leden, Groot onderhoud, MJOB, MJOP, Reservefonds | Een reactie plaatsen

Een appartement met een tuin

Datum 02 / 07 / 2020
Door Sabine Schultze Rijsenbeek advocaten

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door het plaatsen van een tuinhuis, blokhut of schuur. Wat mag een eigenaar of gebruiker wel en niet volgens de modelreglementen?

In alle modelreglementen (MR) zijn bepalingen opgenomen over de privégedeelten die bestemd zijn tot tuin én bepalingen over de op- aan- of (bij-) onderbouw.

In artikel 15 lid 3 MR 1973, artikel 22 lid 3 MR 1983/1992, artikel 31 lid 3 MR 2006 en artikel 33.3 MR 2017 is bepaald dat het niet is toegestaan zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin voorwerpen en bouwsels te plaatsen, zoals caravans, boten, schuurtjes, bergingen etc.

De achterliggende gedachte van deze bepaling is om te voorkomen dat andere eigenaars hinder ondervinden door het plaatsen van voorwerpen en/of bouwsels. De opgenomen opsomming in de modelreglementen van verboden voorwerpen in de tuin is geen limitatieve opsomming. In lijn hiermee kan ook de plaatsing van bijvoorbeeld een tuinhuis, blokhut of schuur als voorwerp worden gezien.

Wel moet een eigenaar zijn tuin aanleggen en onderhouden. Sinds het MR 1992 vallen hieronder ook het herstel, de vernieuwing en de vervanging van erfafscheidingen en schuren. En vanaf MR 2006 horen hierbij ook de bergruimten.

Echter, ‘vernieuwing’ houdt niet in dat de eigenaar zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin een schuur o.i.d. mag plaatsen. Bedoeld wordt dat, indien die schuur er is, hij tot onderhoud daarvan is gehouden. Het is dus de VvE die bepaalt, of een eigenaar in de tuin een schuur o.i.d. mag bouwen.

Daarnaast geldt op grond van artikel 6 MR 1973 en artikel 13 MR 1983/1992 dat iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering van eigenaars is verboden. Het is dan een interpretatiekwestie of het plaatsen van een tuinhuis, schuur o.i.d. die niet áán maar náást het gebouw komt te staan, dan een opbouw betreft.

Vanaf MR 2006 is het rijtje uitgebreid en wordt ook de bijbouw genoemd (artikel 22 lid 3 MR 2006 en artikel 24 lid 2 MR 2017). Uit de rechtspraak volgt dat deze bepaling in beginsel geldt voor zowel binnen als buiten de begrenzingen van het privégedeelte.

Toch is niet altijd even duidelijk of een tuinhuis, schuur o.i.d. nu een op-, aan-, onder- of bijbouw is. Daarom is het voor zowel de eigenaar als voor het bestuur raadzaam om tijdig met elkaar in overleg te treden over dit onderwerp. Als het bestuur denkt dat er toestemming nodig is dan zal dit als agendapunt ter vergadering moeten komen zodat de eigenaars hierover kunnen stemmen.

Indien de toestemming niet wordt verleend staat de weg naar de rechter open en komt het erop aan of de vergadering toestemming op terechte gronden heeft onthouden dan wel of verwijdering van een al geplaatst bouwsel of object kan worden gevorderd.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sabine Schultze

Geplaatst in Kopen appartementsrecht, Rechten vve, Splitsingsreglement, Vergadering | Een reactie plaatsen

VvE en woonoverlast stappenplan.

Vve 010 heeft een mooi stappenplan voor woningoverlast. Ook bruikbaar bij uw VvE?

Lees hier meer

Geplaatst in Bestuur en leden, Informatie leden, Normen en waarde, Overlast | Een reactie plaatsen