Schade en Contra expertise.

Duidelijkheid over Contra-Expertise.

Dit artikel schept wat duidelijkheid in de achtergronden van contra-expertises.

Contra-Expertise neemt een grote vlucht, maar hoe komt dat eigenlijk?

Al geruime tijd wordt er in de assurantie media aandacht besteed aan het fenomeen contra-expertise. Geconstateerd moet worden dat er een toenemende vraag is naar contra-expertise, ook uit de particuliere markt. Dat het soms om relatief geringe bedragen gaat geeft in ieder geval te denken over de kwaliteit van de schadebehandeling in eerste aanleg.

Lees verder

Geplaatst in Verzekering, Verzekeringsschade, Verzekert | Getagged , | Een reactie plaatsen

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Datum 11 / 12 / 2020
Door Esther van Riet In KennisbankNieuwsberichten en Blog

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het bestuur sluit de verzekeringsovereenkomst af ten name van de VvE en de gezamenlijke eigenaars.

De vergadering van eigenaars kan verder besluiten tegen welke voorwaarden de verzekering wordt afgesloten. De voorwaarden waar de vergadering over kan besluiten, zijn onder meer of het eigenarenbelang wordt meeverzekerd en (de hoogte van) het eigen risico. Een en ander heeft vervolgens uiteraard invloed op (de hoogte van) de premie die door de eigenaars moet worden betaald.

Lees meer.

Geplaatst in Eigenaarsbelang, Verzekering, Verzekeringsschade | Een reactie plaatsen

VVE en onderhoud.

Onderhoud is een ONDERHOUD IS COREBUSINESS!

Lees meer over dit onderwerp

Bron Marnix J.J. Nijenhof, advocaat-partner bij Rijssenbeek Advocaten

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Datum 18 / 02 / 2020
Door Lara Hesseling In KennisbankNieuwsberichten en Blog

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd en bedraagt:

  1. ten minste het bedrag dat door de vergadering van eigenaars is vastgesteld ter uitvoering van een MJOP; of
  2. ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

Om VvE’s die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet nog niet jaarlijks reserveren in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen, is een overgangsperiode van drie jaar ingesteld. Deze overgangsperiode eindigt 31 december 2020.

Wordt op dit moment nog niet jaarlijks gereserveerd, dan is het aan te raden om op de aankomende jaarvergadering voor te leggen op welke wijze alsnog aan deze wettelijke verplichting zal worden voldaan. Valt de keuze op jaarlijks reserveren op basis van een MJOP, dan zal dit MJOP ook daadwerkelijk opgesteld moeten worden. Voor beide keuzes geldt dat de begroting hierop zal moeten worden ingericht.

Hoewel de wet geen sanctie oplegt aan VvE’s die niet voldoen aan hun minimale jaarlijkse reservering, dienen eigenaars en bestuurders zich te realiseren dat ze wel intern hierop aangesproken kunnen worden. Voor bestuurders in het bijzonder geldt dat zij tegenover de VvE gehouden zijn tot een behoorlijk vervulling van de aan hen opgedragen taak. Onderdeel van deze taak is dat het bestuur toeziet op nakoming van onder andere de wet en het splitsingsreglement, dus ook de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars. Om interne aansprakelijkheid te voorkomen doet een bestuur van een VvE, die op dit moment nog niet voldoet aan haar minimale jaarlijkse reservering, er dus verstandig aan om dit in de jaarvergadering aan de orde te stellen.

Geplaatst in Informatie leden, Overheid, Reservefonds | Een reactie plaatsen

Woongenot Is meer dan niet alleen…..!

Gelezen in VvE Magazine van VvE Belang, november 2006. “Woongenot is meer dan…!”
Dit artikel gaat over een nieuwbouwproject. Onder het kopje ‘Oprichtingsperikelen’ valt te lezen dat een VvE pas ontstaat nadat twee kopers een appartement hebben verworven. Dit is niet juist.
Lange tijd is men ervan uitgegaan dat een VvE pas ontstaat zodra niet alle appartementen meer eigendom waren van één eigenaar. Dus op het moment dat het eerste appartement na de splitsing verkocht was.
Art. 5:109 BW, juncto art. 111, juncto art. 112 lid 1 onder e, houdt in dat de VvE ontstaat zodra de splitsingsakte in de openbare registers is ingeschreven. In een eerder Magazine nam VvE Belang dit standpunt al in.
Verder valt het volgende te lezen“Een externe beheerder of bestuurder verdient bijvoorbeeld de voorkeur boven een bestuur binnen de eigen gelederen van appartementseigenaren”.
De begrippen bestuur en extern beheerder worden wel vaker door elkaar gehaald. Maar uit dit artikel zou de onjuiste conclusie getrokken kunnen worden dat het hele bestuur, uitgaande van een meerhoofdig bestuur, uit externen zou moeten bestaan.
Onder het kopje ‘Communicatie’ valt te lezen dat deze Vve een aantal sociale activiteiten organiseert.
VvE Structuur blijft, om gegronde reden ongemeen fel gekant tegen het bestuurlijk organiseren van feestelijkheden al dan niet gekoppeld aan een Vergadering.

Voorts besluit de schrijver van het artikel met de vermelding: “Voorzitter van een VvE”
Het moet ondertussen toch wel algemeen bekend zijn dat het “juridische gedrocht: voorzitter van een VvE” niet bestaat!

De bedoeling van een artikel in een Magazine is om abonnees en leden te informeren en wijzer te maken. Bron: VvE Belang

Geplaatst in Normen en waarde, Rechten vve, VvE Veiligheid | Een reactie plaatsen

Zonnestroom, saldering na 2023 en de politiek?!

Energietransitie

Regio’s beloven wind- en zonneparken voor het klimaat, nu moet alleen de burger nog enthousiast worden.

Financiële aspecten salderen in regeerakkoord
In het regeerakkoord worden budgetten afgesproken. Er valt uit op te maken dat in 2020 méér geld zal worden uitgegeven aan de nieuwe terugleversubsidie dan dat de huidige salderingsregeling kost. Voor 2021 zijn kosten en de baten voor de regeling even groot. Voor die eerste twee jaren zal de verandering dus weinig invloed hebben op terugverdientijd van zonnepanelen. Bij onveranderd beleid kunnen de kosten van het salderen in 2035 oplopen naar 648 miljoen euro per jaar. Dat laatste wil de overheid voorkomen. Volgens de doorrekening van het CPB kunnen de kosten van de nieuwe regeling oplopen naar maximaal 300 miljoen euro per jaar.
Toch geen afbouw regeling saldering ?!? 2-2-2021.

Webmaster

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VvE verzekeringen

Verzekeringen afsluiten binnen VvE 

Er is een aantal verzekeringen dat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) moet afsluiten. 

Hiermee voorkomt u hoge kosten bij schade aan het pand. 

Opstalverzekering afsluiten

 De Vereniging van Eigenaren moet volgens het splitsingsreglement een opstalverzekering voor het hele pand afsluiten. Zo’n gezamenlijke verzekering voorkomt het risico dat het pand niet goed verzekerd is. 

Voordelen van een gezamenlijke verzekering: 

• Een gezamenlijke verzekering is meestal veel goedkoper dan de individuele verzekeringen per appartement. 

• De zekerheid dat het gebouw helemaal en goed verzekerd is. 

• De afhandeling van schadeclaims is sneller.

 Eigenaren die al een eigen opstalverzekering hebben voor hun appartement, kunnen deze tussentijds opzeggen wanneer de VvE een gezamenlijke opstalverzekering afsluit. Ze krijgen dan de teveel betaalde premie van hun eigen verzekering terug. 

Is een WA-verzekering nodig? 

Een WA-verzekering is voor VvE’s niet altijd verplicht, maar het is wel verstandig om er een te hebben, omdat de VvE een rechtspersoon is. 

Mocht iemand schade oplopen – bijvoorbeeld door vallend puin van het pand door slecht onderhoud – dan is de VvE aansprakelijk. Met een WA-verzekering is de schade gedekt.

Andersom kunt u ook een andere VvE aansprakelijk stellen voor schade veroorzaakt door achterstallig onderhoud of door onrechtmatig gebruik (bijvoorbeeld een hennepkwekerij). 

Zorg ervoor dat u alles wat met de schade te maken heeft (brieven, mailtjes, enzovoort) goed bewaart. In het modelreglement van notaris Sasse uit 1983 (blauwe boekje) is opgenomen dat het verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Raadpleeg daarom uw splitsingsakte. 

Zelf kosten gemaakt bij schade? 

Heeft u schade (bijvoorbeeld lekkage) aan uw woning gehad en zelf de kosten betaald? Dan kunt u deze bij de gezamenlijke VvE-opstalverzekering (schade aan het casco) of uw eigen inboedelverzekering (schade aan uw meubels) declareren. 

Ook is het mogelijk de kosten van de reparatie aan het casco te melden in de vergadering van de VvE en de andere leden om een bijdrage te vragen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor voorzitter of bestuurder? De voorzitter is eigenlijk alleen maar de persoon die de vergaderingen leidt. Dus de voorzitter hoeft geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. 

Voor de bestuurders van de VvE die de besluiten van de vergadering uitvoert, is het wel verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

 Professionele bestuurders hebben deze verzekering meestal zelf al afgesloten. 

Vrijwilligersverzekering

Worden er werkzaamheden uitgevoerd door leden VvE is een Vrijwilligersverzekering aan te bevelen. Want ook hier kunnen onbedoelde schades door ontstaan, ongevallen plaatsvinden.

Bron 

Klik hier

Geplaatst in Bestuur en leden, Verzekering, Verzekeringsschade, Verzekert | Een reactie plaatsen

AIRCO plaatsen en geluidseisen!

Geluidseisen warmtepompen en airco’s uitgesteld tot 1 april

In het aangepaste Bouwbesluit 2012 worden geluidseisen gesteld aan buitenunits van warmtepompen en airconditioners. Oorspronkelijk zouden deze eisen tegelijk met het nieuwe BENG-stelsel van kracht worden, op 1 januari aanstaande. Het kabinet heeft echter besloten de invoering met drie maanden uit te stellen, ‘om de bouw- en installatiesector tijd te geven aan de nieuwe eisen te voldoen’. 

Inmiddels is ook gebleken dat er nog geen volledige lijst is met alle maximale geluidsvermogens van op de markt beschikbare warmtepompen. Leveranciers moeten dat vermogen berekenen op basis van een rekentool, maar die tool was – zo stelden marktpartijen eerder – veel te laat beschikbaar.

Kritiek op eisen

Tijdens een consultatieronde werd eerder dit jaar al stevige kritiek geuit op de voorgestelde nieuwe geluidseisen. Zo zouden externe factoren zoals geluidsweerkaatsing en weersinvloeden goede meetresultaten in de weg staan, en werden vraagtekens geplaatst bij de handhaving van de nieuwe regels. Desondanks besloot het kabinet de nieuwe eisen nagenoeg ongewijzigd op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Inmiddels is het kabinet dus teruggekomen op dit besluit en is de invoering ervan uitgesteld tot 1 april van het nieuwe jaar. Dit geldt overigens niet voor het nieuwe BENG-stelsel; dat is onverkort vanaf 1 januari van kracht.Eerste publicatie door – op 22 dec 2020Laatste update 22 dec 2020

Bron installatie wereld

Geplaatst in Milieu, Normen en waarde, Overheid, Overlast | Een reactie plaatsen

VvE en brandbeveiliging

Wet en regelgeving brandbeveiligingen geregeld binnen de wettelijke kaders. Zie schema

Geplaatst in Brandgevaar, Overheid, Veiligheid | Een reactie plaatsen

Extra melding aan de leden 12-2020

Beste lezers / bewoners

Hierbij het laatste nieuws Ontmoetingsruimte 2021 .

Lees meer Het bestuur

Geplaatst in Bestuur en leden, Informatie leden, Melding aan de leden | Een reactie plaatsen