Heeft u een vraag, over VvE,s?

Wij hebben deze vragen samengevat in een document.

 1. Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
 2. Wat is een splitsingsakte?
 3. Waar vind ik de splitsingsakte die voor mijn VvE van toepassing is?
 4. Wat is een huishoudelijk reglement?
 5. Waar vind ik het huishoudelijk reglement de VvE .?
 6. Waarom betaal ik maandelijks een bijdrage aan de VvE?
 7. Ik huur een appartement in een VvE, hoe gaat het de bijdrage?
 8. Hoe vaak vindt de ledenvereniging van de VvE plaats?
 9. Waar kan ik het verslag vinden van de vorige ledenvergadering?
 10. Waar kan ik de agenda vinden voor de ledenvergadering?
 11. Hoe kan ik agendapunten indienen voor de ALV van de VvE?
 12. Ik ben huurder en ik wil graag naar de ledenvergadering.
 13. Waar vind ik de contactpersonen voor mijn VvE?
 14. Welke VvE-beheerders zijn er allemaal?
 15. Waarom heeft een VvE een bestuur?
 16. Is het mogelijk om het bestuur uit te besteden?
 17. Ik huur en ik heb een reparatieverzoek. Wie moet ik bellen?
 18. Wat is een Huishoudelijk Reglement (HE\HR)?
 19. Wat houdt MJOP in?
 20. Wat kan ik in het jaar onderhoudsplan vinden?
 21. Wat houdt Eigen Vermogen in?
 22. Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

De woning die u huurt of heeft gekocht is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld. Als eigenaar van een appartement in een woongebouw bent u samen met de mede-eigenaren van het woongebouw verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaren. Om deze band een juridisch jasje te geven, moet bij elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een.  Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE van het gebouw.

In de wet (het Burgerlijk Wetboek) zijn regels opgenomen waaraan de VvE moet voldoen. Zo moet de Vereniging een ledenvergadering hebben, de zogeheten “vergadering van eigenaren”. De wet schrijft voor dat deze vergadering ten minste éénmaal per jaar bijeen wordt geroepen. Dan worden de financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage per appartement vastgesteld.

De gang van zaken in het gebouw wordt grotendeels bepaald door de vergadering. Het bestuur van de vereniging en/of de vergadering van eigenaren neemt alle beslissingen over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex (trappenhuis, dak, liftinstallatie e.d.). Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement. De VvE mag ook huishoudelijk reglement opstellen. Alle bewoners (huurders en eigenaren) van het woongebouw moeten zich houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitgevoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE-vergadering. De VvE vergadert twee keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen worden u aangereikt.

 1. Wat is een splitsingsakte?

In een zogenoemde splitsingsakte staat wat het lidmaatschap van een VvE betekent. De notaris stelt deze akte op als u een appartement koopt. Deze splitsingsakte is het juridisch fundament van de VvE en beschrijft precies wat de gemeenschappelijke en wat de privé-gedeelten van het woongebouw zijn en welk aandeel de eigenaar heeft in het hele woongebouw. Bij de splitsingsakte hoort de splitsingstekening, hierop staan de privé-gedeelten van het pand precies ingetekend. Een ander onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staat hoe de VvE moet functioneren. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een modelreglement van de   Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het splitsingsreglement op te stellen.

 1. Waar vind ik de splitsingsakte die voor mijn VvE van toepassing is?

De splitsingsakte die op uw VvE van toepassing is, heeft u ontvangen bij aankoop, en huurders ontvangen deze van eigenaar of beheerder.

 1. Wat is een huishoudelijk reglement?( HHR)

In het HHR staan verschillende regels en bepalingen vermeld die van

toepassing zijn op uw woongebouw. HHR worden eens in de zoveel jaar

aangepast op basis van wettelijke regelgeving.

 1. Waar vind ik het HHR die voor mijn VvE van toepassing is?

Deze heeft u ontvangen bij aankoop appartement.

 1. Waarom betaal ik maandelijks een bijdrage aan de VvE?

De VvE vraagt elke maand aan alle eigenaren een financiële bijdrage voor instand houden van het complex, faciliteiten en diensten. Daarmee zorgt de VvE ervoor dat het woongebouw in goede conditie blijft. Behalve dat het prettig is om in een goed onderhouden woongebouw te wonen, zorgt goed onderhoud er ook voor dat de waarde van het woongebouw en de verkoopprijs van ieder individueel appartement zo gunstig mogelijk blijven. De VvE moet ook anticiperen op toekomstig (groot) onderhoud en daarvoor een reservefonds in stand houden. Dit is vanaf 1 mei 2008 wettelijk verplicht. Om te weten wanneer er iets aan het onderhoud van het woongebouw gedaan moet worden, is het verstandig om een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt door de VvE bepaald naar ratio grote woning tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Onze administratieve beheerder doet een voorstel over het de hoogte va het storten. De ratio is vastgelegd in de splitsingsakte.

Sinds 2017 is er een minimumbedrag verplicht van het reserveringsfonds van 0.5% van de herbouwwaarde.

 1. Ik huur een woning in een VvE, wie betaalt dan mijn maandelijkse bijdrage?

Alle eigenaren betalen een vast bedrag per maand aan de VvE. De hoogte van dit bedrag wordt door de VvE bepaald. Eigenaren betalen de VvE-bijdrage voor alle huurder. U betaalt als huurder dus niets aan de VvE.

 1. Hoe vaak vindt de ledenvereniging van de VvE plaats?

De VvE is verplicht om minimaal een keer per jaar een ledenvergadering te houden. Als dat gewenst is, kan dat ook vaker worden georganiseerd. De te bespreken stukken en de agenda moeten minimaal twee weken van te voren worden aangereikt .

 1. Waar kan ik het verslag vinden van de vorige ledenvergadering?

Dit wordt u aangereikt door het bestuur VvE.

 1. Hoe kan ik agendapunten indienen voor de ledenvergadering van de VvE?

Als u bepaalde punten wilt bespreken tijdens de eerstkomende ledenvergadering van de VvE, dan kunt u deze doorgeven aan het bestuur of aan de beheerder van uw VvE. U kunt deze personen vinden onder het kopje Contactpersonen. U moet dit schriftelijk of per e-mail minimaal vier weken voor de geplande vergadering doorgeven. Als u uw woning huurt, gelden dezelfde regels maar stel ook de eigenaar van uw agendapunt op de hoogte.

 1. Waar kan ik de agenda vinden voor de ledenvergadering?

Deze wordt minsten 2 weken voor de vergadering aangereikt door het VvE  bestuur.

 1. Ik ben huurder en ik wil graag naar de ledenvergadering.

Hoe geef ik me op? Als huurder kunt u bij de VvE’s aanschuiven tijdens de ledenvergaderingen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw VvE leden hiermee hebben ingestemd. Maar U heeft geen stemrecht dit is alleen voor eigenaren. Wel kunt u zitting nemen in benoemde commisies.

 1. Waar vind ik de contactpersonen voor mijn VvE?

Deze worden u bij bewoning van u appartement aangeboden en vind u ook bij de huismeester.

 1. Welke VvE-beheerders zijn er allemaal?

U kunt als VvE zelf kiezen bij welke VvE-beheerder u het beheer van uw wooncomplex onder wilt brengen. Wij hebben ons beheer uitbesteed aan administratief beheer

 1. Waarom heeft een VvE een bestuur?

De eigenaren kiezen uit de leden van de VvE bestuursleden en stellen vervolgens een bestuur aan. Het bestuur zorgt ervoor dat de besluiten worden uitgevoerd die de leden in de VvE-vergadering genomen hebben.

Daarnaast regelt het bestuur onder meer:

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan;

 Het opstellen van een financiële begroting.

Het vaststellen en incasseren van de periodieke geldelijke bijdragen aan de vereniging.

Het beheren van de financiën en het opstellen van een exploitatierekening.  

Het bijeenroepen van de vergaderingen.

Het notuleren van de algemene leden vergaderingen.   

Het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden.

Het afsluiten van de verzekeringen.

16-Is het mogelijk om het bestuur uit te besteden?

Er komt veel kijken bij het besturen van een VvE. Een bestuurder moet dus van veel markten thuis zijn. Daarom is het raadzaam om de functie van administrateur en uitvoerende beheerder uit te besteden aan een VvE-beheerders. Deze kan zowel het administratieve en financiële beheer als het technisch beheer op zich nemen. Wel is het raadzaam een actief bestuur samen te stellen met verschillende competenties t.a.v. het beheer, aansturing beheers zaken, afwikkelen financiële zaken en technische zaken.

 1. Ik huur een woning in een VvE en ik heb een vraag; wie is mijn aanspreekpunt?

U bent als huurder zelf geen lid van de VvE, is als eigenaar lid van de VvE.

Dit betekent dat u met al uw vragen en wensen terecht kunt bij VvE

Roosenhof1. Zaken achter uw voordeur, die geen gevolgen hebben voor het gemeenschappelijke deel van het gebouw, regelt u zelf met een door u verkozen aannemer. Hiervoor hanteren we een aantal spelregels. Deze regels vindt u in ons reglement als bijlage . Wensen die gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke ruimten of het aanzicht van het gebouw, moeten aan de VvE worden voorgelegd. Hierdoor kan het wat langer duren voordat u een antwoord op uw vraag krijgt.

 

 1. Wat is een Huishoudelijk Reglement (HHR)?

In een Huishoudelijk Reglement (HHR) kan een VvE extra regels en

bepalingen opnemen. U kunt hierbij denken aan bepalingen de leefbaarheid

reguleren en de “do en donts” welke zijn toegestaan en niet beschreven

zijn in het splitsingsreglement. Door het instellen van een HRR kan een VvE

proberen het leefgenot in uw wooncomplex te reglementeren en woongenot

vergroten. Elke eigenaar ontvangt een HHR bij aankoop van het bestuur VvE.

 1. Wat houdt MJOP in?

MJOP staat voor Meer Jaren Onderhouds Plan. Hierin staat voor de komende jaren per jaar vermeld wat het geplande onderhoud voor uw wooncomplex is. Hierdoor is het mogelijk om het onderhoud, en de daarvoor benodigde financiën, tijdig te regelen. De MJOP voor uw VvE wordt beheert door het bestuur jaarlijks wordt dit plan geëvalueerd en eventueel aangepast. In de ALV van mei zal er een verantwoording worden afgelegd door het bestuur met de daarbij horende resultaten.

 1. Wat kan ik in het groot onderhoud plan vinden?

In het plan vindt u de verwachte onderhoudszaken en kosten voor het lopende/komende boekjaar. Hierbij kunt u denken aan de kosten, het onderhoud voortvloeiende uit het meer jaren onderhoudsplan en eventuele extra onderhoud niet gepland in MJOP. De jaar planning wordt door ALV goedgekeurd door de leden.

 1. Wat houdt Eigen Vermogen in?

Een VvE kan door goed financieel beheer Eigen Vermogen opbouwen. Als er in een jaar bijvoorbeeld minder geld is uitgegeven als begroot, dan kan dit bijgestort worden in het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen dient vaak als spaarpot voor onvoorziene uitgaven. Reserveren voor de toekomst.

Het bestuur