Vluchten bij brand?!?

Vluchten bij brand en verstandig handelen bij een brand doet bijna niemand van nature. Wat doet u als er brand uitbreekt? Praat u daar wel eens over met uw gezinsleden of huisgenoten? Of denkt u dat het u nooit zal overkomen? Zelfs in de kleinste ruimtes, die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. De brandweer moet er binnen acht minuten na een brandmelding zijn. Realiseert u zich dat u tot dat moment zelf zult moeten optreden. Dat gaat beter als u van tevoren een vluchtplan maakt, met afspraken over hoe u en uw huisgenoten bij brand kunnen vluchten. Het kan uw redding zijn.

Maak afspraken

1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute uit het pand en geef deze aan op een plattegrond van het huis. Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatkant van het pand, zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken.

2. Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg via de voordeur geblokkeerd is.

3. Spreek een verzamelplaats af, waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo kunt u snel bepalen of er nog iemand binnen is. Het is belangrijk voor de brandweer om dit te weten.

4. Als u het huis niet kunt verlaten omdat de vluchtroute afgesloten is, dan moet u naar de zogenoemde vluchtkamer. Spreek af, en geef in uw vluchtplan aan, welke kamer dat is. Hij moet aan de straatkant zijn, zodat de brandweer er gemakkelijk bij kan. Een andere mogelijkheid is een balkon. Spring niet naar beneden, probeer paniek te voorkomen en wacht op hulp. Blijf intussen de aandacht van de omgeving trekken. De brandweer rukt bij brand in een woning altijd uit met een redvoertuig.

5. Spreek af wie zorgt voor welke baby, welk kind, welke oudere of minder valide en welk huisdier.
6. Geef op de plattegrond aan waar de blusmiddelen zijn en de hoofdafsluiters van gas en elektra.

7. Spreek een vaste plek af waar u uw huissleutels altijd opbergt.

8. Spreek af dat u tijdens het vluchten altijd de deuren achter u sluit. Een deur is minimaal twintig minuten brandwerend. Hierdoor kan branduitbreiding voorkomen, of in ieder geval vertraagd worden.

Maak een vluchtplan

Een vluchtplan hebben alleen is niet genoeg; het is belangrijk dat u het regelmatig controleert. 

Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met bijvoorbeeld fietsen, vuilniszakken of lege flessen. Uw woonsituatie kan ook veranderen door een verbouwing. Bespreek het plan een paar keer per jaar met uw huisgenoten. Laat (jonge) kinderen liever niet alleen thuis. Gebeurt dit toch, zorg er dan voor dat zij kunnen vluchten door de voor- of achterdeur.

Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zonder sleutels zijn.

Geplaatst in Brandgevaar, CO gevaar, Risico | Een reactie plaatsen

Leden info

Op deze pagina vind u leden informatie over de vereniging.

administratie link voor de leden inloggen met uw paswoord welke u van Vvetotaalservice.nl heeft ontvangen bij aankoop appartementsrecht.

Werkzaamheden onderhoud 2020

Werkzaamheden 2021

Inspecties VvE

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VvE,s en de WMO zaken

Beste lezers,

Soms ontstaan er discussies over WMO zaken binnen een VvE en de te volgen procedures.

VvE,s en de WMO klik hier voor meer indo

Geplaatst in Beleidsdocument., Overheid | Een reactie plaatsen

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Datum 18 / 02 / 2020

Door Lara Hesseling In Kennisbank,

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds te doen om zodoende voor groot onderhoud te sparen. De hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd en bedraagt:

  1. ten minste het bedrag dat door de vergadering van eigenaars is vastgesteld ter uitvoering van een MJOP; of
  2. ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

Om VvE’s die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet nog niet jaarlijks reserveren in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen, is een overgangsperiode van drie jaar ingesteld. Deze overgangsperiode eindigt 31 december 2020.

Wordt op dit moment nog niet jaarlijks gereserveerd, dan is het aan te raden om op de aankomende jaarvergadering voor te leggen op welke wijze alsnog aan deze wettelijke verplichting zal worden voldaan. Valt de keuze op jaarlijks reserveren op basis van een MJOP, dan zal dit MJOP ook daadwerkelijk opgesteld moeten worden. Voor beide keuzes geldt dat de begroting hierop zal moeten worden ingericht.

Hoewel de wet geen sanctie oplegt aan VvE’s die niet voldoen aan hun minimale jaarlijkse reservering, dienen eigenaars en bestuurders zich te realiseren dat ze wel intern hierop aangesproken kunnen worden. 

  • Voor bestuurders in het bijzonder geldt dat zij tegenover de VvE gehouden zijn tot een behoorlijk vervulling van de aan hen opgedragen taak.
  • Onderdeel van deze taak is dat het bestuur toeziet op nakoming van onder andere de wet en het splitsingsreglement, dus ook de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars.
  •  Om interne aansprakelijkheid te voorkomen doet een bestuur van een VvE, die op dit moment nog niet voldoet aan haar minimale jaarlijkse reservering, er dus verstandig aan om dit in de jaarvergadering aan de orde te stellen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar een eerder nieuwsbericht. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Lara Hesseling.

Geplaatst in Bestuur en leden, Groot onderhoud, MJOB, MJOP, Reservefonds | Een reactie plaatsen

Een appartement met een tuin

Datum 02 / 07 / 2020
Door Sabine Schultze Rijsenbeek advocaten

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door het plaatsen van een tuinhuis, blokhut of schuur. Wat mag een eigenaar of gebruiker wel en niet volgens de modelreglementen?

In alle modelreglementen (MR) zijn bepalingen opgenomen over de privégedeelten die bestemd zijn tot tuin én bepalingen over de op- aan- of (bij-) onderbouw.

In artikel 15 lid 3 MR 1973, artikel 22 lid 3 MR 1983/1992, artikel 31 lid 3 MR 2006 en artikel 33.3 MR 2017 is bepaald dat het niet is toegestaan zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin voorwerpen en bouwsels te plaatsen, zoals caravans, boten, schuurtjes, bergingen etc.

De achterliggende gedachte van deze bepaling is om te voorkomen dat andere eigenaars hinder ondervinden door het plaatsen van voorwerpen en/of bouwsels. De opgenomen opsomming in de modelreglementen van verboden voorwerpen in de tuin is geen limitatieve opsomming. In lijn hiermee kan ook de plaatsing van bijvoorbeeld een tuinhuis, blokhut of schuur als voorwerp worden gezien.

Wel moet een eigenaar zijn tuin aanleggen en onderhouden. Sinds het MR 1992 vallen hieronder ook het herstel, de vernieuwing en de vervanging van erfafscheidingen en schuren. En vanaf MR 2006 horen hierbij ook de bergruimten.

Echter, ‘vernieuwing’ houdt niet in dat de eigenaar zonder toestemming van de vergadering van eigenaars in de tuin een schuur o.i.d. mag plaatsen. Bedoeld wordt dat, indien die schuur er is, hij tot onderhoud daarvan is gehouden. Het is dus de VvE die bepaalt, of een eigenaar in de tuin een schuur o.i.d. mag bouwen.

Daarnaast geldt op grond van artikel 6 MR 1973 en artikel 13 MR 1983/1992 dat iedere op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering van eigenaars is verboden. Het is dan een interpretatiekwestie of het plaatsen van een tuinhuis, schuur o.i.d. die niet áán maar náást het gebouw komt te staan, dan een opbouw betreft.

Vanaf MR 2006 is het rijtje uitgebreid en wordt ook de bijbouw genoemd (artikel 22 lid 3 MR 2006 en artikel 24 lid 2 MR 2017). Uit de rechtspraak volgt dat deze bepaling in beginsel geldt voor zowel binnen als buiten de begrenzingen van het privégedeelte.

Toch is niet altijd even duidelijk of een tuinhuis, schuur o.i.d. nu een op-, aan-, onder- of bijbouw is. Daarom is het voor zowel de eigenaar als voor het bestuur raadzaam om tijdig met elkaar in overleg te treden over dit onderwerp. Als het bestuur denkt dat er toestemming nodig is dan zal dit als agendapunt ter vergadering moeten komen zodat de eigenaars hierover kunnen stemmen.

Indien de toestemming niet wordt verleend staat de weg naar de rechter open en komt het erop aan of de vergadering toestemming op terechte gronden heeft onthouden dan wel of verwijdering van een al geplaatst bouwsel of object kan worden gevorderd.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sabine Schultze

Geplaatst in Kopen appartementsrecht, Rechten vve, Splitsingsreglement, Vergadering | Een reactie plaatsen

VvE en woonoverlast stappenplan.

Vve 010 heeft een mooi stappenplan voor woningoverlast. Ook bruikbaar bij uw VvE?

Lees hier meer

Geplaatst in Bestuur en leden, Informatie leden, Normen en waarde, Overlast | Een reactie plaatsen

Het UBO-register echt in werking?

Door: Sjoerd Yntema op 22 juli 2020 leestijd 3 minuten

Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 in de lucht zal zijn. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel en beoogt de zogenaamde UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van juridische entiteiten in kaart te brengen. Deze blog bespreekt de inhoud van deze wet en de gevolgen van de inwerkingtreding voor bedrijven en particulieren.

Het wetsvoorstel

Na een lange aanloopfase met veel debat over de inhoud van de wet, zijn op 7 juli 2020 de implementatiewet en het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. Hoewel de wet dus pas op 27 september 2020 in werking zal treden, zijn een deel van de verplichtingen al op 8 juli van kracht geworden. Zo bestaat er voor rechtspersonen nu de verplichting om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en moeten stichtingen bepaalde uitkeringen bijhouden.

Het UBO-register

Het UBO-register bevat de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden achter rechtspersonen. Op deze manier wordt het inzichtelijk wie er uiteindelijk de feitelijke macht heeft bij in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven juridische entiteiten, zoals bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen. Het UBO-register vindt zijn oorsprong in de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en heeft dan ook tot doel het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Alle EU-lidstaten moeten een dergelijk register instellen. Een deel van de in het register opgenomen gegevens zal openbaar worden.

Wie heeft er inzicht in het UBO-register

Voor wat betreft het openbare gedeelte van het register geldt dat iedereen straks voor € 2,50 inzicht kan krijgen in de volgende gegevens van de UBO:

  1. de naam;
  2. het geboorteland en geboortejaar;
  3. de nationaliteit;
  4. het land van verblijf; en
  5. de aard en de omvang van het economisch belang gehouden door de UBO.

Daarbij kunnen enkele bevoegde autoriteiten het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen. Deze autoriteiten krijgen meer gegevens tot hun beschikking.

Wat betekent dit voor u?

De Kamer van Koophandel stuurt u een verzoek om over te gaan tot registratie. Na 27 september 2020 krijgt uw juridische entiteit 18 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Indien u op dat moment niet geregistreerd bent, zal de Kamer van Koophandel dit doorgeven aan het Bureau Economische Handhaving, dat maatregelen zal treffen.

Bij de oprichting van nieuwe entiteiten bestaat na 27 september 2020 de verplichting om een UBO in te schrijven in het register. Zonder het doorgeven van een UBO zal het vanaf dat moment niet langer mogelijk zijn de inschrijving te voltooien. Het niet of onjuist inschrijven van een UBO kan leiden tot bestuurs- of strafrechtelijke sancties.

Verplichtingen voor Stichtingen

Voor stichtingen is op 8 juli jl. artikel 2:290 BW in werking getreden. Dit artikel bepaalt dat een stichting alle begunstigden die een uitkering van 25% of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar krijgen, in een register moet opnemen. Dit is een belangrijke verplichting, omdat deze in verband staat met artikel 2:10 BW, dat bij niet-naleving ernstige gevolgen voor bestuurders in faillissement kan hebben.

Advocaat Ondernemingsrecht

Onze advocaten ondernemingsrecht adviseren u graag over de gevolgen van deze wet voor uw entiteit en de daaraan verbonden onderneming. Ook voor vragen over het identificeren, het registeren of het wijzigen van de UBO’s, alsmede over het doen van een verzoek aan de Kamer van Koophandel tot het afschermen van UBO informatie kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Banken, Bestuur, Overheid, UBO | Een reactie plaatsen

Banken zien VvE niet zitten!!!!

VvE en geld stallen bij banken!!! Steeds ingewikkelder Google naar vastgoedmarkt.nl

Geplaatst in Banken, Media, Overheid, Reservefonds, UBO | Een reactie plaatsen

Stormschade reageer snel Om op een efficiënte en nauwkeurige manier een stormschade te melden bij de verzekeringsmaatschappij van uw VvE, kunt u het volgende stappenplan volgen.
– Handel direct.
Het is van belang om na schade direct te handelen. Verwijder loshangende takken of zet de omgeving af. Als er dakpannen los liggen, zullen deze weggehaald of vastgezet moeten worden. Zijn er ramen gebroken? Dan is het wellicht verstandig om deze dicht te maken. Ook moet u losliggend of loszittend glas verwijderen. Met andere woorden: voorkom verdere schade. Dit alles natuurlijk wel altijd met uw eigen veiligheid voorop: breng uzelf niet in gevaar en knap alleen de klussen op die u veilig kunt uitvoeren.
Veel verzekeringsmaatschappijen kunnen hiermee helpen: de maatschappij kan zelf een calamiteitendienst oproepen om eerste hulp na schade te verlenen. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.
– Leg de schade vast en meld deze.
Probeer zoveel mogelijk duidelijke foto’s te maken van de schade en de oorzaak van de schade. Op deze manier hoeft u achteraf geen discussie aan te gaan over schade die wel of niet is ontstaan. Zoek vervolgens contact met uw verzekeringsmaatschappij om de schade te melden. Dit kan op verschillende manieren: via een formulier, via een website of telefonisch. Elke maatschappij hanteert een andere werkwijze, dus zorg dat u weet hoe dit bij uw verzekering geregeld is. Informeer ook bij uw verzekeringsmaatschappij of zij van plan zijn een zogenaamde expertise uit te voeren, of dat u al over kunt gaan tot het opknappen van de geleden schade. In het geval van een expertise stuurt de maatschappij een schade-expert. Deze controleert, naast de oorzaak van de schade, de omvang van de schade en stelt daarbij vast wat het maximum bedrag is dat de maatschappij uit zal keren.
– Vraag offertes aan.
Vraag eventueel offertes op voor het herstel van de schade. Indien de verzekeringsmaatschappij een uitkering doet in natura is het opvragen van offertes meestal niet nodig. De maatschappij laat dan bijvoorbeeld direct een kapotte ruit vervangen.
– Laat de oorzaak en omvang van de schade controleren.
Zoals gezegd kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde gevallen een schade-expert sturen. Deze expert doet dus onderzoek naar de aard, oorzaak en omvang van de schade. De omvang van de schade zal de expert bepalen op basis van de waarde van een object. Bij een repareerbare schade zal de omvang van de schade worden bepaald op basis van de reparatiekosten. Wanneer reparatie niet meer mogelijk of economisch niet verantwoord is dan zal de schade op basis van totaalverlies worden afgewikkeld. Meestal wordt bij totaalverlies de dagwaarde vóór de schade minus de dagwaarde ná de schade uitgekeerd. De expert stelt een rapport op waarin hij zijn bevindingen vermeld. Op basis van dit rapport zal de verzekeraar de uitkeringsplicht beoordelen.
Soms kunt u vinden dat dit vastgestelde bedrag te laag is om de schade te kunnen herstellen: in dat geval kunt u een contra-expert inschakelen. Deze geeft een second opinion van het werk van de schade-expert.
– Laat schade herstellen en dien een factuur in.
De VvE kan opdracht geven om de schade te herstellen, mits het akkoord van de verzekeringsmaatschappij op zak is. Betaal vervolgens de verkregen factuur en dien deze in bij uw verzekeringsmaatschappij.

Dit stappenplan is natuurlijk afhankelijk van de aard en omvang van de schade. Sommige stappen kunnen in bepaalde situaties in een andere volgorde doorlopen worden of geheel overgeslagen worden. Elke situatie is uniek, dus laat u goed informeren wat de beste manier is om schade vergoed te krijgen.

Voorkom schade

Het is natuurlijk prettig dat er zoiets bestaat als een verzekering bij stormschade. Toch is het slim om stormschade zoveel mogelijk te voorkomen. Wat kunt u doen?
– Het is verstandig om een stevig zeil te bewaren. Dit kunt u gebruiken om bij nood iets af te dekken, zodat u verdere schade kunt voorkomen.
– Controleer regelmatig, in ieder geval wanneer er een storm op komst is, of de goten en afvoeren leeg zijn. Verstopte goten en afvoeren veroorzaken snel lekkage.
– Haal plantenbakken en potten die aan balkons hangen weg. Zet ze binnen of op de vloer van het balkon tegen het pand aan. Haal een dakterras zoveel mogelijk leeg en zet meubilair vast.
– Verwijder dode of afgebroken takken aan bomen tijdig, in ieder geval als er storm op komst is. Laat oude en verrotte bomen op tijd verwijderen.
– Houd ramen en deuren van uw appartement dicht en controleer of de ramen en deuren van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis en de entree, gesloten zijn. Controleer ook of zonneschermen en rolluiken goed bevestigd en ingeklapt of dichtgedaan zijn.
– Kijk of dakpannen en daklood niet los liggen of verschoven zijn. Controleer bij platte daken of het grind gelijkmatig verdeeld is: grind rolt vaak weg uit de hoeken van uw dak, waardoor het dak op die plekken kan beschadigen.

Geplaatst op door Webmaster | Een reactie plaatsen

Verduurzamen voor arm en rijk?!?

Marco van Dalfsen: “Energietransitie vergroot de kloof tussen arm en rijk”

Maarten van der Schaaf en Pépé Smit | 20 april 2020 | 

Mensen die zelf kunnen investeren in de verduurzaming van hun huis krijgen duizenden euro’s isolatiesubsidie. Mensen met weinig geld krijgen een tochtstrip. “Onacceptabel”, vindt Marco van Dalfsen. “Laten we de energietransitie aangrijpen om energie-armoede aan te pakken.”

Marco van Dalfsen adviseerde gemeenten jarenlang over de manier waarop ze hun burgers kunnen stimuleren om energie te besparen in huis. Steeds vaker merkte hij dat de boodschap van gemeenten – ‘energie besparen is goed voor het milieu, uw huis én uw portemonnee’ – niet aankwam bij mensen die hun maandelijkse energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Dat zijn er nogal wat: ruim 650.000 huishoudens, berekende onderzoeksbureau Ecorys in november 2019. Volgens Van Dalfsen, nu adviseur sociale energietransitie bij architectenbureau KAW, zijn het er een stuk meer. “Volgens de officiële definitie leef je in energie-armoede wanneer je 10 procent van je inkomen besteedt aan je energierekening. Maar er is ook verborgen energie-armoede; mensen die hun verwarming simpelweg uitzetten, omdat ze de rekening niet kunnen betalen.”

Hoeveel Nederlanders leven er volgens u in energie-armoede?
“Ik schat dat het om 1 miljoen huishoudens gaat.”

Wat betekent het om in energie-armoede te leven?
“Mensen zitten letterlijk in de kou. Ze zijn vaak werkloos, hebben schulden. Ze kunnen niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Bij die mensen moet je dus niet aankomen met de boodschap dat ze energie moeten besparen, want er vált nauwelijks energie te besparen. Ze hebben juist behoefte aan meer energie: aan een warm huis vooral. Daarom pleit ik voor het recht op energie.”

Pardon? We moeten toch juist massaal energie besparen?
“Dat klopt, maar het recht op energie zou het uitgangspunt moeten zijn bij de energietransitie. Nu zegt minister Wiebes dat de energietransitie ‘woonlastenneutraal’ zal uitpakken voor mensen met een kleine beurs. Dat wil zeggen dat ze geen hogere energierekening zullen krijgen. Maar mensen die energieverbruik mijden, schieten hier niets mee op – die hebben al een lage energierekening. Het wordt hoog tijd dat we de energietransitie gaan promoten met een aantrekkelijk verhaal: een gezond huis voor alle Nederlanders.”

Hoe ziet u dat in de praktijk voor zich, zo’n recht op energie?
“Net zoals de WOZ-waarde van ieder huis invloed heeft op de hoogte van de riool- en de afvalstoffenheffing, moeten we per type huis en huishouden een standaard energieverbruik vaststellen. Mensen die daar structureel onder zitten, krijgen energietoeslag. Je kunt dat natuurlijk ook omdraaien: mensen die structureel meer energie gebruiken, betalen extra belasting over hun energieverbruik. Zo kan je verspilling tegengaan. Die tweede stap, extra belasting heffen voor verspillers, zouden we wat mij betreft pas moeten nemen nadat we een CO2-belasting hebben ingevoerd voor bedrijven. Het lijkt me onwenselijk dat burgers wel extra betalen, terwijl we de grootverbruikers van energie niet extra belasten.”

Hoe gaan we die energietoeslag betalen? De energietransitie gaat al miljarden kosten…
“Naar schatting 1 miljoen huishoudens zouden in aanmerking komen voor zo’n energietoeslag. Laten we zeggen dat zij op jaarbasis 500 euro energietoeslag krijgen, dan kost dat de schatkist een half miljard. Momenteel stort de overheid jaarlijks 4,5 miljard euro energiebelasting terug aan ieder huishouden (de heffingskorting, een vast bedrag per huishouden – red.]. We zouden dat geld ook kunnen gebruiken voor het bekostigen van energietoeslag voor mensen die dat nodig hebben. Herverdeling via de energiebelasting dus. Dan kunnen we nog steeds 4 miljard verdelen onder de rest van de bevolking.”

Is 500 euro per huishouden per jaar voldoende om energie-armoede in Nederland aan te pakken?
“Nee. We moeten ervoor zorgen dat ieder huishouden in Nederland zijn huis energiezuiniger kan maken, zonder dat ze hierdoor hogere woonlasten krijgen of risicovolle schulden moeten aangaan. Dan sla je echt twee vliegen in één klap: alle huizen in Nederland worden energiezuiniger en mensen met een laag inkomen zitten er warmpjes bij zonder dat hun energierekening hen in de armoede drukt. Daarnaast pleit ik ervoor dat de Nibud-leenregels worden aangepast voor huizen met een slecht energielabel. Voor een huis met een F-label kun je dan bijvoorbeeld slechts een hypotheeklening krijgen van 90 procent van de vraagprijs. ”

Op die manier wordt het moeilijker voor mensen met weinig geld om een eigen huis te kopen. Zo’n regel vergroot de kloof tussen arm en rijk toch ook?
“De Nibud-leenregels zijn ingesteld om consumenten te beschermen. Dat gebeurt nu onvoldoende. Mensen kopen een lek huis en raken in de financiële problemen doordat hun energierekening enorm hoog is. Op die manier zorgt het bezit van een eigen huis helemaal niet voor toegenomen welvaart.”

De overheid heeft eind 2019 80 miljoen euro uitgetrokken voor de Reductie Regeling Energie om mensen te helpen hun huis beter te isoleren. Levert dat mensen die in armoede leven een warmer huis op en besparen we daarmee ook energie?
“De regeling draagt bij aan energiebesparing, maar het vergroot ook de kloof tussen arm en rijk. Ga maar na. In 200 gemeenten komen straks energiecoaches over de vloer bij mensen met een smalle beurs. Zij gaan helpen met bespaartips en zullen tochtstrips en brievenbusborstels aanbrengen.“Mensen die niet kunnen investeren in isolatie van hun huis zien de energierekening stijgen door hogere gasprijzen. Daar kan geen tochtstrip tegenop”

Hartstikke mooi, maar de 90 euro per huishouden die ter beschikking is gesteld, staat niet in verhouding tot de subsidies die beschikbaar zijn voor mensen die zelf investeren in de isolatie van hun huis. Dat kan oplopen tot 10.000 euro per huishouden. Daardoor gaat hun energierekening omlaag en stijgt de waarde van hun huis, terwijl mensen die niet zelf kunnen investeren in de isolatie van hun huis hun energierekening zien stijgen door de hogere gasprijzen. Daar kan geen energiecoach en tochtstrip tegenop.”

Iedereen heeft het over de kosten van de energietransitie, u over het recht op energie. Voelt u zich een roepende in de woestijn?
“Geenszins. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een rapport uit 2016 zelf gewaarschuwd dat de tweedeling in de maatschappij kan toenemen door de energietransitie. Zij pleiten weliswaar niet voor het recht op energie, zoals ik, maar wel voor gratis stroom voor minder draagkrachtige groepen.”

Geplaatst in Duurzaam, Milieu, Normen en waarde, Overheid | Een reactie plaatsen